Το ΧΑΚ εισάγει τη μέθοδο Τιμολόγησης Καθαρής Τιμής “Clean Price” στη Διαπραγμάτευση Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος στην Αγορά Ομολόγων

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), μέσα στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας του για αναβάθμιση των Αγορών και των υπηρεσιών που προσφέρει στους συμμετέχοντες της Αγοράς, καθώς και της ευθυγράμμισης του με συναφείς  διεθνείς πρακτικές και διαδικασίες, ανακοινώνει ότι θέτει σε εφαρμογή τη μέθοδο τιμολόγησης της καθαρής τιμής (“clean price”), για Τίτλους Σταθερού Εισοδήματος που διαπραγματεύονται στις Αγορές Ομολόγων του ΧΑΚ.  Έγιναν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο Κανονιστικό πλαίσιο, ώστε Εκδότης που επιδιώκει να εισαγάγει Ομόλογα του στο Χρηματιστήριο, να καθορίζει κατά πόσον οι αξίες του θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης υπό συνθήκες καθαρής τιμής (clean price), ή μικτής τιμής (dirty price), μέσω σχετικής αναφοράς στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο/ Πληροφοριακό Έγγραφο που ετοιμάζεται.

Κατά την καταχώρηση εντολής στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών του ΧΑΚ, με τη μέθοδο τιμολόγησης της καθαρής τιμής οι δεδουλευμένοι τόκοι που προκύπτουν από την κατοχή ενός τίτλου, δεν θα ενσωματώνονται στην τιμή της εντολής, αφού υπολογίζονται από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης και θα προστίθενται αυτόματα στη συνολική αξία της εντολής. Ενώ, στην περίπτωση τιμολόγησης με τη μέθοδο της μικτής τιμής, οι δεδουλευμένοι τόκοι που προκύπτουν από την κατοχή ενός τίτλου δεν ενσωματώνονται αυτόματα στον υπολογισμό της τελικής αξίας της συναλλαγής. Συνεπώς, η μικτή τιμή που καταχωρείται στην εντολή με αυτή τη μέθοδο τιμολόγησης, θεωρείται ότι είναι η τελική τιμή που περιλαμβάνει και τους δεδουλευμένους τόκους.

Το Χρηματιστήριο έχει επίσης υλοποιήσει νέα διαδικασία για τις χρηματικές διανομές προς κατόχους εισηγμένων Ομολόγων.  Αυτή αφορά νέους Εκδότες Εταιρικών Ομολόγων, των οποίων στο εξής οι αξίες τους θα διαπραγματεύονται με τη μέθοδο τιμολόγησης της καθαρής τιμής και το Μητρώο τους θα τηρείται από  το Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ.  Περισσότερες λεπτομέρειες / τεχνικά θέματα, περιέχονται σε σχετική με το θέμα εγκύκλιο του ΧΑΚ ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2020, με τίτλο «Εισαγωγή της μεθόδου τιμολόγησης της καθαρής τιμής στη διαπραγμάτευση τίτλων σταθερού εισοδήματος (Clean Price)» που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ (www.cse.com.cy).

Η αγορά Εταιρικών Ομολόγων, συνιστά διεθνώς ένα εξαιρετικά ανεπτυγμένο κομμάτι των χρηματιστηριακών αγορών, όπου οι Εταιρείες μπορούν να αντλούν μέσω της έκδοσης τους, πρόσθετα από την ανάλογη ευχέρεια που παρέχεται μέσω των μετοχών, κεφάλαια που χρειάζονται για ανάπτυξη, παρέχοντας ταυτόχρονα στους επενδυτές, διευρυμένες επιλογές.

Σημειώνεται επίσης ότι κατόπιν παραστάσεων του ΧΑΚ, είχε κατά το 2019 τροποποιηθεί η Νομοθεσία περί Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς, με αποτέλεσμα το ποσοστό αποκοπής στους τόκους των Εταιρικών Ομολόγων να ευθυγραμμιστεί με το ποσοστό που εφαρμόζεται αντίστοιχα για τα Κυβερνητικά Ομόλογα (στο 3% αντί στο 30% που ίσχυε προηγουμένως για τα Εταιρικά Ομόλογα), με σκοπό να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη και στην Κύπρο, του χρήσιμου αυτού επενδυτικού εργαλείου, για άντληση κεφαλαίων.

 

 

 

 

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ